Tisková zpráva

Londýn 19. června 2006

 

Banky jsou připraveny na rok 2010

 

Bude však ještě zapotřebí provést řadu legislativních změn.

 

Vyplývá to z exkluzivního výzkumu, který byl proveden ve 30ti předních evropských bankách v 15ti zemích se zaměřením na postoje a názory bank na jednotnou oblast evropských plateb v rámci programu SEPA (Single Euro Payments Area). Jeho výsledky dnes (19.června) zveřejnila společnost First Data International, globální leader v oblasti elektronického obchodování a platebních služeb, která byla i jeho iniciátorem.

 

Výzkum byl uskutečněn telefonicky a na položené otázky odpovídali vedoucí obchodní pracovníci bank v Rakousku, Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Nizozemsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Švédsku, Španělsku a ve Spojeném království. V některých zemích bylo dotazováno více bank. Přestože nebyly osloveny všechny bankovní subjekty, lze výsledky průzkumu považovat ze reprezentativní.

 

Cílem bylo zjistit, jak je evropský bankovní sektor připraven na jednu z nejvýznamnějších změn, která v nejbližších letech ovlivní evropský platební trh – na standardizaci elektronických plateb v rámci celé eurozóny. Do roku 2010 by totiž elektronické platby v rámci EU měly být stejně jednoduché a snadné, jako je tomu u hotovostních plateb. Předpokládají se rovněž nižší poplatky pro obchodníky.

Stávající systém platebního styku (hotovostních i bezhotovostních transakcí)  v rámci Evropského společenství je zatížen vysokými náklady. Proto je nutné vytvořit jednotný platební trh, kde by zvýšené úspory z rozsahu jeho zavedení a hospodářská soutěž pomohly tyto náklady snížit. Navíc v současné době jsou předpisy, kterými jsou řízeny převody plateb, bezhotovostní platby a platby prostřednictvím kreditních a debetních karet – bez ohledu na společnou měnu - v jednotlivých zemích různé.

 

Evropská unie a Evropská centrální banka jsou přesvědčeny, že zavedení plnohodnotného systému SEPA nejen přispěje k růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky, ale evropskému ekonomickému systému ušetří 50 až 100 miliard eur ročně.

 

Systém SEPA se skládá ze dvou částí. První se týká elektronických převodů a bezhotovostních plateb a může být celoevropským schématem. Druhá se orientuje na platby prostřednictvím karet a je známá pod názvem "Rámcová struktura platebních karet SEPA" (SEPA Cards Framework  - SCF).

 

Po shrnutí výsledků výzkumné studie, kterou na základě pověření First Data  vypracovala společnost PSE Consulting,  je z odpovědí všech respondentů zřejmé, že banky deklarují vůli přispět k vytvoření dobře fungujícího evropského platebního trhu a chtějí být v tomto ohledu plně kompatibilní do roku 2010. Věří, že tato cesta jim sníží náklady a zvýší produktivitu.

Jsou rovněž přesvědčeny o tom, že termíny zavedení jednotné oblasti plateb v eurech v letech 2008 a 2010 představují pro průmyslové odvětví důležitou výzvu. Více  předních evropských bank dává přednost samoregulaci, ale současně očekávají, že Evropská komise a Evropský parlament přijmou zákony s cílem zajistit realizaci SEPA do roku 2010.

Je tedy zřejmé, že dosažení jednotného platebního trhu si vyžaduje právní opatření. Názory se však různí na jejich rozsah a stupeň. Všichni respondenti považovali cíl racionalizovat a konsolidovat stávající nástroje Společenství za žádoucí.

 

Chris Skinner, ředitel firmy TowerGroup, vedoucí společnosti v oblasti výzkumu  a  poradenství finančních služeb, v této souvislosti k provedenému výzkumu uvedl: "Zpráva jasně naznačuje, že je třeba vykonat ještě mnoho  práce, aby se původní záměry Evropské komise podařilo plně zrealizovat.”

 

Z výzkumné studie zahrnující evropské finanční instituce s provozem v rámci eurozóny i mimo ní dále vyplývá:

 

Většina bank je přesvědčená, že kombinace samoregulace a tržních sil by měla při naplňování iniciativy SEPA stačit. Z obav, zda průmysl jako celek tento projekt podpoří, však sedmdesát procent očekává, že EK nakonec přijme novou legislativu, aby zajistila její soulad. Někteří  se domnívají, že bude třeba zavést formální certifikační proces s cílem zajistit optimální úroveň hospodářské soutěže.

 

O myšlence zavést SEPA se detailněji hovoří čtyři roky, přičemž koncem tohoto roku tento program přejde z fáze návrhu do fáze implementace. Ani ne polovina respondentů však v současnosti nemá o požadavcích SEPA více než všeobecné znalosti. Banky přitom hledají nové informační příležitosti a možnosti lepší komunikace, avšak neexistuje shoda, zda to má být jejich zodpovědnost.

 

Většina respondentů je přesvědčená, že rámcový program karet se zaměřením na platební karty (SEPA Cards Framework – SCF) by měl být detailnější s ohledem na mnohé kritické oblasti, čímž se zabrání jeho odlišným interpretacím, které by mohly integritě programu uškodit.

 

Implementace programu SEPA ve významné míře závisí na činností jednotlivých bank, ze kterých jsou mnohé  zatím v počáteční hodnotící a plánovací fázi. Nedostatečný počet existujících komplexních programů změn SEPA zavedených v bankách zákonitě ohrožuje časový horizont implementace.

Očekává se konec vnitrostátních platebních karet. V současné době mají některé země eurozóny vlastní struktury karet, které není možné použít na jiných trzích. Respondenti studie předpokládají, že většina z nich zcela zanikne, respektive jejich značky se spojí s mezinárodními kartovými systémy. V konečném důsledku většina bank očekává, že Visa a MasterCard v rámci Evropy vytvoří systémový duopol nebo dupol obchodní značky (a scheme/brand duopoly).

 

Klíčovým požadavkem SEPA je, aby se v rámci všech systémů plateb kartami oddělil systém (členství a značka) od infrastruktury zpracování obchodních transakcí, čímž se trh otevře větší konkurenci zpracovatelů. Jedna třetina bank ve studii First Data je ale vzhledem na rozsah takového oddělení prostřednictvím mezinárodních systémů skeptická.

 

Evropský bankovní sektor si uvědomuje, že i když se iniciativa SEPA zaměřuje na eurozónu, síly působící na trhu donutí přijmout její principy i země mimo eurozóny. Ve skutečnosti tak SEPA bude působit nejen v rámci eurozóny, ale i v celé Evropě.

 

 

Poradce společnosti First Data International pro oblast evropského platebního systému John Chaplin tyto závěry provedeného výzkumu shrnuje: "Nepřekvapuje, že v tomto stádiu se banky zaměřují  spíše na náklady, než finální přínosy. Z tohoto důvodu se obáváme, že většinu bank před tím, než budou připraveny přijmout  SEPA, čeká těžký úkol. Navíc zde jsou stále klíčové otázky, které Evropská komise a Evropská platební rada musí vyřešit a objasnit. Výzvou pro všechny zainteresované strany je proto neustále vyvíjet tlak na zavádění změn.”

 

 

O společnosti First Data International

 

Společnost First Data International, součást společnosti First Data Corp. (NYSE: FDC), je jedním z předních celosvětových poskytovatelů elektronických obchodních a platebních řešení pro finanční instituce a obchodníky. First Data International poskytuje služby na různých úrovních trhů,  pokrývajíc rozsah od globálního působení až po lokální přítomnost, přičemž se zaměřuje na individuální potřeby klienta. Má více než 5800 zaměstnanců a působí v celé Evropě, na Středním Východě a v Africe, v Latinské Americe, Kanadě, Austrálii a Asijsko-Pacifické oblasti.

Společnost poskytuje služby pro 4,6 milionu obchodních míst, 1600 vydavatelů karet a milionům spotřebitelů.

Portfolio služeb a řešení společnosti zahrnuje vystavování kreditních, debetních, soukromně označených, dárkových a jiných předplacených karet a služby zpracování obchodních transakcí, služby peněžních převodů, poštovní poukázky, řešení ochrany proti zneužití a úřadního ověření, služby ochrany a verifikace šeků prostřednictvím služby TeleCheck; stejně tak i internetová obchodní a mobilní řešení přes  internet. Společnosti Western Union, Vigo a Orlandi Valuta vytvářejí spolu jednu z největších světových sítí pro transfer peněz s více než 270 000 agenturními pobočkami ve více než 200 zemích a územích.

Síť STAR společnosti nabízí akceptaci debetu zajištěnou kódem PIN ve více než 1,9 milionu bankomatů a maloobchodních provozovnách.

 

Další informace na www.firstdata.com.

 

 

Kontaktní údaje:

 

Patricia Packová

Marketing Manager, Sales & Marketing

First Data Slovakia, a.s.

Röntgenova 1, P.O. Box 79

SK-850 00 Bratislava 5

Telefon: 00421 907 735 668, 00421 2 6828 5510

Fax: 00421 2 6241 2852

E-mail: patricia.packova@firstdata.sk

www.firstdata.sk

 

Též:

 

Ing. Jiří Štastný

Business Development Manager

First Data International

Millenium Plaza

V Celnici 10

110 00 Praha 1

GSM: +420 731 554 520

Tel: +420 222 212 689

Fax: +420 222 212 691

www.firstdatacorp.cz

E-mail: jiri.stastny@firstdatacorp.cz

 

 

 

Případně:

 

Branko Baník

Business Development Manager

First Data Czech Republic s.r.o.

Millenium Plaza

V Celnici 10

117 21 Praha 1

Telefon: 739 005 047, 222 212 690

Fax: 222 212 691

E-mail:  branko.banik@firstdatacorp.cz

 

 

Martin Szabo

E-mail: martin.szabo@firstdata.sk